Tietosuojaseloste

Päivitetty 2.6.2021

Tiivistelmä

Asiakkaittemme palvelemiseksi ja palvelujemme markkinoimiseksi keräämme tarpeellisia tietoja asiakkaittemme ja mahdollisten asiakkaittemme yhteyshenkilöistä. Noudatamme henkilötietoja kerätessämme ja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistuksia.

Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai asiakashankintaan liittyvään oikeutettuun etuun taikka rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen toimittamiseen sekä yrityksille ja muille yhteisöille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin.

Rekisterin pitäjä

Fuusor Oy, Alasintie 10 B, 90400 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Terho Heiskanen, terho@fuusor.fi, 040 587 6167

Rekisterin nimi

Fuusor Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja säilytysaika

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaan asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilausten käsittelyn sekä tuotteiden ja palvelujen toimittamisen yhteydessä, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä tai asemansa perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Fuusor Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa rekisteröity on, ja siihen liittyvä oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Käsittely voi perustua myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut henkilötiedot, kun tietoomme tulee, että rekisteröidyn palvelusuhde asiakkaaseemme päättyy tai hänen tehtävänsä muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojen käsittelylle ole enää perustetta.

Rekisterien tietosisältö ja tietolähteet

Rekistereihin kerätään rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, työnantajan nimi, asema/työtehtävät, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työpaikan osoite sekä suoramarkkinoinnin kielto. Rekistereihin ei kerätä arkaluonteisia tietoja.

Rekistereihin kerättävät tiedot saadaan rekisteröidyltä, kun hän lähettää meille viestin verkkosivustomme kautta tai sähköpostitse, tilaa tuotteitamme tai on muutoin yhteydessä meihin esimerkiksi tukipalvelua pyytäessään. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan saada lisäksi hänen työnantajansa toimittamista tiedoista ja julkisista lähteistä tai rekistereistä. Tietoja voidaan yhdistää ja yhdistellä.

Rekistereihin voidaan kerätä tietoja myös automaattisesti erilaisia menetelmiä käyttäen, kun rekisteröity käyttää tietokoneella tai mobiililaitteella verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Rekisteröity voi estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista. Evästekäytäntömme on selvitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa Evästeet.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien sisältämien henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, paitsi lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta tai liiketoiminnan myynnin tai siirron yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja tukipalveluviestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia, jolloin henkilötietoja voi siirtyä Euroopan unionin ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä. Henkilötietojen suojaamiseksi ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi käytämme aina vain sellaisia palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet EU:n komission mallisopimuslausekkeiden tai muun tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisen menettelyn mukaisesti noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä toteuttamaan tarvittavat lisätoimenpiteet tietojen suojan riittävän tason varmistamiseksi. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tai vastustaminen tietyissä tilanteissa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai esittää niitä koskevia vaatimuksia, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity on antanut meille luvan lähettää markkinointiviestintää, hän voi myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli rekisteröity on kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee sivustolla vierailunsa aikana.

Evästeitä käytetään sivuston käytön tilastolliseen seuraamiseen, sisällön personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Näin palvelua voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja hyödyllisemmäksi.

Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi torjua evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden käyttö estetään selaimessa, sivuston toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa toiminnallisuuksista ei välttämättä toimi ollenkaan.

Google Analytics

Sivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen. Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä.

Facebook

Käytämme verkkosivustollamme Facebook-pikseli analytiikkatyökalua, jonka avulla voimme analysoida mainonnan tehokkuutta ja kohdentaa mainontaa paremmin. 

LinkedIn

Käytämme verkkosivustollamme LinkedIn-pikseli analytiikkatyökalua, jonka avulla voimme analysoida mainonnan tehokkuutta ja kohdentaa mainontaa paremmin.